Kliknij, aby przejść do produktu

Koszyk  

jest pusty
under cart

Kontakt

  • numer telefonutel. 58 711 36 79 tel. kom. 726 217 688
  • adres emailbiuro@crazysnow.pl
  • adres ul. Modrzewiowa 2C/1 81-074 Gdynia
cart

ProducenciProducenci

small block

Reklama

Reklama
under small block

REGULAMIN SKLEPU


Crazysnow.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie crazysnow.pl, prowadzony przez firmę:


JUSDAM Damian Kankowski

ul. Plac Kopernika 11/3

84-300 Lębork

e-mail:biuro@crazysnow.pl

NIP 841-152-03-89

Organ rejestrujący działalność gospodarczą: Urząd Miasta Lębork

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej i numerze:11282


1. JUSDAM prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie crazysnow.pl.


2. Klienci  mają możliwość korzystania z crazysnow.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w crazysnow.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na crazysnow.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z JUSDAM dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których JUSDAM jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.


3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w crazysnow.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a JUSDAM, której przedmiotem są usługi świadczone przez JUSDAM, na warunkach określonych w Regulaminie. 


4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w crazysnow.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z crazysnow.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


5. Wszystkie produkty dostępne w crazysnow.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej crazysnow.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub w formie tradycyjnej. 


7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w crazysnow.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.


8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a JUSDAM dotycząca zakupu danego produktu w crazysnow.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w crazysnow.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach crazysnow.pl, JUSDAM może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.


10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w crazysnow.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:


- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach JUSDAM zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.


- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę:


mBank-BRE Bank SA

38114020040000300271287048


Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym JUSDAM, zamówienie jest przekazywane do realizacji.


 - Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy 24 –DialCom24 Sp. z o.o. krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.


- Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w crazysnow.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.


Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w crazysnow.pl w zakładce - Wysyłka i zwroty


11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

  

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach crazysnow.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Produkt należy odesłać na adres:


Jusdam

ul. Modrzewiowa 2 C/1

81-074 Gdynia


Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt JUSDAM Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w crazysnow.pl pod hasłem Gwarancja na produkty 


13. JUSDAM odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres biuro@crazysnow.pl, na koszt JUSDAM. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane drogą mailową.


15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że JUSDAM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez JUSDAM albo JUSDAM nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 


16. JUSDAM rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni JUSDAM nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.


17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn.


18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu crazysnow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu crazysnow.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.


19. Podane przez Klientów dane osobowe JUSDAM zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.


20. JUSDAM może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach crazysnow.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JUSDAM, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w crazysnow.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


21. Klient  przy pierwszym logowaniu w crazysnow.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z JUSDAM.


22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.


23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez JUSDAM w ramach crazysnow.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1


Polityka Ochrony Prywatności


1. JUSDAM przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. JUSDAM z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności JUSDAM zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. JUSDAM sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem crazysnow.pl. 


2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w crazysnow.pl jest: JUSDAM- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez JUSDAM.


3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością JUSDAM w zakresie crazysnow.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach crazysnow.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.


4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.


5. Klienci mogą przeglądać crazysnow.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.


6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w crazysnow.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez JUSDAM informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.


7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez JUSDAM i za zgodą Klientów.


8. W przypadku uzyskania przez JUSDAM wiadomości o korzystaniu przez Klienta z crazysnow.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, JUSDAM może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.


9. JUSDAM zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy JUSDAM zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez JUSDAM danych osobowych innemu niż JUSDAM administratorowi danych.


10. JUSDAM zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. JUSDAM zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. JUSDAM może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec JUSDAM lub też gdy JUSDAM uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w crazysnow.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


11.JUSDAM stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z crazysnow.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z crazysnow.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:


Jusdam

ul.Modrzewiowa 2 C/1

81-074 GdyniaFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


JUSDAM

ul. Plac Kopernika 11/3

84-300 Lębork

biuro@crazysnow.pl Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................